magasinet-rus.dk

Forside Synspunkt Behandling Kommunernes nye ansvar

Kommunernes nye ansvar

Udskriv

Ansvaret for, at de mest belastede og udsatte alkoholmisbrugere får glæde af statens ekstra bevilling til behandling af dem, er nu placeret i kommunerne.

Satspuljepartierne har gennem tildelingen af ekstra 120 mio. kr. over fire år til behandling af de mest belastede og udsatte alkoholmisbrugere besluttet, at der skal gøres en ekstraordinær indsats for at hjælpe disse mennesker. De mest belas-tede og socialt udsatte alkoholmisbrugere udgør en særlig problematisk målgruppe, fordi deres misbrug ofte er ledsaget af omfattende sociale problemer.

Vi taler om mennesker, der ofte er kendt i kommunerne som mennesker, der har et særligt kompliceret liv, og som på en række områder belaster kommunerne ekstraordinært.

Aftalen
Sats-puljepartiernes beslutning indebæ-rer, at der nu er ændret på den hidtidige ordning, hvor behandlingsinstitutioner via den såkaldte Fripladsordning stillede et antal gratis behandlingspladser til rådighed for kommunerne til særligt udsatte alkoholmisbrugere. Fremover skal kommunerne selv tage initiativet til køb af behandlingspladser og selv dække deres udgifter til denne særlige behandlingsindsats fra de øremærkede midler, staten har sendt til dem.

I aftalen om ekstra midler fra satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 står der: ”Sats-puljepartierne er enige om, at der også frem-over skal være et tilbud om alkoholbehand-ling til de mest udsatte alkoholmisbrugere. På den baggrund afsættes 30 mio. kr. om året som et permanent træk på satspuljen til dag- og døgnbehandling for de mest belas-tede og udsatte alkoholmisbrugere. Midlerne udmøntes som tilskud til kommunerne.”

Sikring af korrekt brug af midler
Kommunerne skal være opmærksomme på, at de ekstra midler fra satspuljen skal bruges målrettet til den ekstraordinære behandlingsindsats for de mest belastede og udsatte alkoholmisbrugere. Midlerne må ikke bruges til at finansiere kommunens allerede eksisterende behandling af alkoholmisbrugere.

Ifølge satspuljeaftalen vil regeringen og satspuljepartierne følge området nøje. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vil følge regnskabstallene på behandlingsområdet i de kommunale regnskaber og vil sandsynligvis bruge NAB-registeret til at følge med i, om den enkelte kommune har flere eller færre i behandling.