magasinet-rus.dk

Forside Behandling Best Practice Flerfamilieterapi bliver fast tilbud i Holstebro

Flerfamilieterapi bliver fast tilbud i Holstebro

Udskriv

Alkoholbehandlingen i Holstebro har udviklet en model, hvor familier med alkoholproblemer går i terapi sammenalt

Hver anden onsdag kl. 15 mødes fire familier i den røde villa i Danmarksgade i Holstebro,  hvor Alkoholbehandlingen i Holstebro  holder til i store lyse lokaler. De spiser sammen, taler, leger og spiller spil i tre timer  som led i den såkaldte  flerfami lieterapi – et tilbud til alkoholramte familier med børn under 18 år.
Flerfamilieterapien er udviklet  af de to familieterapeuter og alkoholbehandlere Ann Sofie Kristiansen  og Inge Kviesgaard, som er projektansatte i Sundhedsstyrel- sens satspuljeprojekt ’Kvalitet  i alkohol- behandlingen ved bl.a. familieorienteret alkoholbehandling’.  Alkoholbehandlingen i Holstebro  fik 3,5 mio. kr. fra satspuljen  til at udvikle en model for såkaldt flerfamilieterapi, hvor flere børnefamilier deltager i et fælles terapiforløb.

Projektet har nu været  i gang siden 2011, og foreløbigt har 12 familier deltaget i et flerfamilieterapiforløb. Effekten er ikke målt, men de evalueringsskemaer, som deltagerne  – både børn og voksne – udfylder efter  hvert  møde, viser en høj grad af tilfredshed.
- Vi er ikke i tvivl om, at der er en effekt. Misbrugerne ser, hvad det gør ved deres fa- milie, at de drikker, og børnene kan spejle sig i hinanden. Det er lettere at føle sig nor- mal, når man oplever, at der er andre, der har det på samme måde som en selv, siger Ann Sofie Kristiansen.
Den vigtigste effekt vil  desuden  først kunne måles efter en årrække, påpeger hun.
- Der er en høj grad af forebyggelse i det her projekt.  Vi ved, at en tredjedel af børn af  alkoholafhængige  selv  bliver  alkoholafhængige,  og ti pct.  udvikler  psykiske  lidelser. Er der tre eller fire børn i en af vores grupper,  der  undgår  at  blive  misbrugere, har det en effekt, siger Ann Sofie Kristian- sen.

Lige til højrebenet
Alkoholbehandlingen i Holstebro, der også leverer alkoholbehandling til Lemvig og Struer Kommuner, har i mange år haft  tilbud om familieorienteret behandling, som gives  til  alle familier  med børn under  18 år. Alle  syv  alkoholbehandlere er uddannet i familieorienteret behandling, og Inge Kviesgaard, som er projektkoordinator for flerfamilieterapien, har i forbindelse med Sundhedsstyrelsens tidligere  projekt  vedr.
’børn i familier med alkoholproblemer’  undervist 240 nøglepersoner i de tre kommuner i bl.a. at spotte børn, der har problemer pga. alkoholmisbrug i hjemmet.
Da  kvalitetsprojektet  blev   udbudt   i 2010, lå det  derfor lige til  højrebenet  at byde ind på flerfamilieterapien.
- Vi spurgte,  om det var ok, at vi udvik- lede vores egen model, og det fik vi lov til, fortæller Inge Kviesgaard.
- Vi arbejdede allerede meget systemisk og familieorienteret og havde lyst til at gå et  skridt  videre og gøre kvaliteten endnu bedre, supplerer Ann Sofie Kristiansen.

Flerfamiliemodellen
De tog udgangspunkt i den amerikanske psykiater  William  R. McFarlanes  resultater  med psykoedukation af familier  inden for psykiatrien,  samt  i den såkaldte  Marlborough-model,  som er en familieorienteret   behandling   af  multiproblemfamilier  i den meget  belastede  London-bydel  Marlborough. De hentede  også inspiration  hos familieterapeut Bodil Burian, som arbejder med systemisk terapi og pædagogik med særlig brug af narrative metoder.
Inge Kviesgaard og Ann Sofie Kristiansen er selv henholdsvis narrativt og syste- misk uddannede terapeuter og har dermed kunnet  inddrage en række forskellige red- skaber i den nye terapiform.
- Vi har prøvet os frem. Til de første fire familier sagde vi, at I skal vide, at I er prøveklude, og det var de med på, fortæller Inge Kviesgaard.
Alle møder skrider frem efter  en fast skabelon,  hvor  man først spiser  sammen og derefter tager  hul på dagens tema. Al- koholproblemet skal italesættes med det samme. Til hvert tema har terapeuterne udviklet et katalog af lege og metoder til at gennemgå emnet på.
Et  tema  kan  f.eks.  være  rollefordelingen i en familie. Vold er også et obligatorisk emne, både den fysiske og psykiske.
- Børn er fantastiske til at sætte ord på vold, og de voksne  får endnu  mere  fat i, hvad det betyder,  når alkoholen er der, og hvordan det påvirker børnene. Vi laver f.eks. et linguagram (et sprogkort,  red.), hvor der står ’vold’ i en cirkel i midten, og børnene og de voksne sætter derefter ord på, hvordan de kender vold, og hvordan de kan se det i deres egen familie, fortæller Inge Kviesgaard.

Kræver mod
- Det kræver mod at deltage i flerfamiliete- rapi, og kun 15 pct. af de alkoholafhængige siger ja til at deltage, fortæller Ann Sofie Kristiansen. Målet er at hæve den andel til
20 pct. i 2014.
- Vi vil meget gerne nå op på 50 pct., for vi tror på, at det her er vejen frem for mange af familierne, siger Ann Sofie Kristiansen.
- Jeg kan godt sidde på mit kontor sammen med en misbruger og hans familie og sige, at han skal holde op med at føle flovhed og have skyldsfølelse.  Men det har ikke samme vægt som at mødes med andre fa- milier i samme situation og se, at de godt tør at være åbne, fortsætter hun og sup- pleres af Inge Kviesgaard:
- Det vigtigste for børnene er, at deres forældre  er holdt  op med at  drikke. Men det næstvigtigste er at være sammen i en gruppe, hvor de kan se sig selv som norma- le.
Inge Kviesgaard fremhæver også den økonomiske besparelse ved at have flere familier i terapi på samme tid.
- Vi kan nå flere  for de samme penge, siger hun.
De borgere, der siger ja tak til flerfamilieterapien,  har typisk  lært  hinanden at kende under det psykoedukative gruppeforløb, som alle misbrugere og deres på- rørende får tilbudt, når de går i behandling. Her lærer de bl.a., hvad alkoholmisbruget betyder for en familie og for børnene.

De svære tilfælde
Alkoholbehandlerne lægger  ikke skjul på, at  arbejdet  med familierne  er udfordrende, fordi de undervejs bliver bekendt  med børn, der ikke har det godt.
- Vi taler rigtig meget om det, og vi har et meget tæt samarbejde med familieafde- lingerne,  som har ansvaret  for at  tilbyde familierne og børnene ekstra  støtte, hvis det vurderes, at det er nødvendigt, fortæl- ler de.
Holstebro  Kommune har besluttet, at flerfamilieterapien fortsætter som et til- bud  i  Alkoholbehandlingen  i  Holstebro, også efter at projektperioden udløber i år. Senere vil det vise sig, om terapeuternes metode også bliver model for andre af landets kommuner. Selv er de ikke i tvivl  om, at det fungerer.
- Vi er med til at bryde tabu og gøre disse familier til hele familier igen. Det er den fornemste form for forebyggelse, jeg kan komme i tanker om, siger Inge Kviesgaard.