magasinet-rus.dk

Forside Politik EU EUs Alkoholstrategi 2006

EUs Alkoholstrategi 2006

Udskriv

Strategien skal støtte medlemsstaterne i deres bestræbelser på at reducere skader i forbindelse med et skadeligt og farligt alkoholforbrug.

Indholdet i strategien samler sig om fem prioriterede områder, som skal reducere det skadelige og farlige forbrug af alkohol i EU. For hvert af områderne fremlægges der en begrundelse for aktionen, og der gives eksempler på god praksis i de forskellige medlemsstater. Områderne handler om:

1. Beskyttelse af unge og børn
Der arbejdes med tre mål:

* reducere mindreåriges alkoholforbrug og reducere farligt alkoholforbrug blandt unge
* reducere skaderne for børn i familier med alkoholproblemer
* reducere indtagelse af alkohol under graviditet.

Den offentlige politik kan effektivt medvirke til at begrænse unges skadelige alkoholforbrug. Eksempler på foranstaltninger, der er blevet gennemført i medlemsstaterne, er begrænsninger, hvad angår salg, adgang til alkohol og reklame, som kan influere de unge.

På dette område kan alkoholindustrien og detailhandelen spille en afgørende rolle.

2. Bekæmpelse af spirituskørsel
Ca. hver fjerde trafikulykke skyldes alkohol. Blandt unge er trafikulykker den hyppigste dødsårsag.

Risikoen for alkoholrelaterede trafikulykker stiger med førerens alkoholkoncentration i blodet. Derfor har alle medlemsstater indført promillegrænser.

God praksis på området omfatter hyppige stikprøvekontroller i form af alkoholtest og undervisnings- og oplysningskampagner.

Et andet eksempel er indførelsen af en lavere grænse eller en grænse på nul for alkoholkoncentration i blodet for unge bilister og for chauffører i offentlige transportmidler samt førere af last- og varebiler.

3. Reduktion af alkoholrelaterede skader blandt voksne
Strategien tager sigte på at:

* reducere alkoholrelaterede kroniske fysiske og psykiske sygdomme
* reducere antallet af alkoholrelaterede dødsfald
* informere forbrugerne således, at de kan træffe et velovervejet valg
* reducere alkoholrelaterede skader på arbejdspladsen.

Skadelig og farlig indtagelse af alkohol er en af hovedårsagerne til for tidlig død. Den har også en negativ indvirkning på produktiviteten (sygefravær f.eks.).

En række tiltag ser ud til at kunne forebygge alkoholrelaterede skader blandt voksne og afværge de negative konsekvenser på arbejdspladsen. Det drejer sig bl.a. om håndhævelse af reglerne om alkoholbevilling, uddannelse af tjenere, initiativer på arbejdspladsen og kampagner, som fremmer et moderat alkoholforbrug.

4. Gennemførelse af oplysningskampagner
Strategien går ud på at øge EU-borgernes bevidsthed om konsekvenserne af et skadeligt og farligt alkoholforbrug for sundheden, arbejdsevnen og bilkørslen.

Af foranstaltninger på dette område kan nævnes gennemførelse af omfattende og grundige uddannelsesprogrammer vedrørende sundhed, der påbegyndes i barndommen og ideelt set fortsætter i ungdommen. Denne type af tiltag kan øge bevidstheden om alkoholens farer og begrænse risikofyldt adfærd. Oplysningskampagner i medierne som f.eks. Euro-Bob (EN) mod spirituskørsel kan også bruges til at informere og bevidstgøre.

5. Indsamling pålidelige data
Kommissionen vil udarbejde og opdatere statistikker om alkoholforbruget og virkningen af de politiske foranstaltninger. Disse oplysninger kan være en støtte for udarbejdelsen og gennemførelsen af foranstaltninger mod et skadeligt og farligt alkoholforbrug.

Koordinering af aktioner på EU-niveau
Kommissionen vil desuden søge at forbedre den indbyrdes sammenhæng mellem politikker, som har indvirkning på foranstaltninger, som er blevet truffet på alkoholområdet. Kommissionen har også til hensigt at oprette et forum for alkohol og sundhed inden juni 2007, som skal samle eksperter fra interesseorganisationer samt repræsentanter for medlemsstaterne og EU-institutionerne. Forummet vil støtte gennemførelsen af den europæiske strategi på alkoholområdet.

Kommissionen vil i samarbejde med interessenter fremme en ansvarlig markedsføring af alkoholholdige drikkevarer særlig med hensyn til reklamer. Et at målene med dette samarbejde vil være at nå frem til en aftale med repræsentanter for en række berørte sektorer (restauranter, producenter, medier og reklamebranchen osv.) om en kodeks for markedsføring, der skal gennemføres på nationalt niveau og på EU-niveau. Kommissionen vil desuden regelmæssigt foretage en undersøgelse af reklamepraksis og virkningen af selvreguleringskodekserne på unges drikkevaner og erhvervslivets overholdelse af disse kodekser.

Baggrund for strategien
Alkoholmisbrug udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i EU. Det skønnes, at alkohol er skyld i 7,4 % af alle sundhedsproblemer og for tidlige dødsfald i EU. De unge er særlig udsatte: i aldersgruppen 15-29 år skyldes 10 % af dødsfaldene blandt unge kvinder og 25 % af dødsfaldene blandt unge mænd et skadeligt alkoholforbrug. Et skadeligt forbrug af alkohol blandt unge bliver mere og mere udbredt i medlemsstaterne; der er navnlig en stigende tendens til kraftigt lejlighedsdrikkeri ("binge-drinking"). Dertil kommer, at 10 000 mennesker dræbes i alkoholrelaterede trafikulykker hvert år.

Strategien er desuden en udløber af to tidligere dokumenter fra Rådet:

* Rådets konklusioner fra juni 2001 (), hvori Rådet opfordrede til en omfattende fællesskabsstrategi til mindskelse af alkoholrelaterede skader
* Rådets henstilling fra juni 2001 () om unge menneskers alkoholforbrug.


Hele strategien kan læses her: Meddelelse fra Kommissionen af 24. oktober 2006 "En EU-strategi til støtte for medlemsstaterne i deres bestræbelser på at reducere alkoholrelaterede skader"


EU's alkoholstrategi blev evalueret i september 2009 og resultatet fremlagt på Alkoholekspert-konferencen i Stockholm.

Det svenske EU formandskab erklærede at ville fastholde fokus på forebyggelse af alkoholrelaterede skader ved blandt andet

at foreslå, at alkoholstrategien videreføres efter 2012.

Evalueringen kan ses her.