magasinet-rus.dk

Forside Synspunkt Behandling Borgere lades i stikken

Borgere lades i stikken

Udskriv

Den uklare ansvarsfordeling i behandlingen af borgere med dobbeltdiagnose skaber store menneskelige lidelser. Og så er det også dyrt for kommunerne.

Borgere med et misbrugsproblem behandles som bekendt i det sociale system i kommunerne, mens borgere med psykiatriske lidelser behandles på vore psykiatriske afdelinger rundt om på hospitalerne.

Den tvedeling af behandlingsindsatsen kan lyde logisk nok i de fleste tilfælde, men mennesker med en dobbeltdiagnose, hvor misbrug og en psykiatrisk lidelse følges ad, bliver tabere i den fordeling af opgaverne. Typisk ser vi, at man i misbrugsbehandlingen ikke har ekspertisen til at tage sig af de psykiatriske problemer, samtidig med - hvad næsten er værre - at det psykiatriske behandlingssystem ikke vil forholde sig til det misbrugsproblem, som en given psykisk syg har.

Konsekvenserne bliver som regel, at disse patienter lades i stikken, fordi der ikke sker en helhedsvurdering af deres problem.

Socialpsykiatrisk indsats
Jeg vil anslå, at omkring 1/3 af patienterne på en psykiatrisk afdeling har et misbrug af et eller flere rusmidler. Det vil sige, at de tager stoffer, som kan have direkte indflydelse på virkningen af den antipsykotiske medicin, vi giver dem som et led i den psykiatriske behandling.

Rusmidlerne kan nemlig gøre noget positivt for patienterne på ét område, samtidig med at de virker negativt på et andet område. Mange psykisk syge lider både af psykotiske symptomer og negative symptomer. De psykotiske symptomer kan f.eks. være hallucinationer eller forfølgelsessymptomer, hvorimod negativsymptomer er en tilstand, hvor man føler sig initiativløs, præget af indsynken i sig selv, magtesløshed og lignende.

Forværrer psykotiske symptomer
Problemet er, at en række rusmidler som amfetamin, kokain med flere virker godt mod negativsymptomer, men forværrer psykotiske symptomer. Antipsykotisk medicin gør lige det modsatte. Det virker godt mod psykotiske symptomer, men forværrer negativsymptomer. Giver vi derfor en psykisk syg person alt for meget antipsykotisk medicin, kan personen komme til at føle sig zombieagtig og dermed få lyst til at tage rusmidler - med den risiko,at de forværrer deres psykotiske symptomer.

Det kan altså give en meget ønsket virkning hos patienten at bruge rusmidler – men viser også, hvor komplekst det er at lægge en behandlingsstrategi for borgere med dobbeltdiagnoser.

Det er kommunerne, som i sidste ende sidder med ansvaret – og for dem ligger der meget at hente, både menneskeligt og økonomisk, hvis fokus i højere grad bliver rettet mod en socialpsykiatrisk indsats i samråd med de distriktspsykiatriske afdelinger.

Ud af den svingdør
Den fornødne ekspertise skal opbygges, så borgere med dobbeltdiagnoser kan komme ud af den svingdør, de så nemt havner i, når vi tilrettelægger indsatsen som i dag. Økonomien ligger lige for, skulle man mene. Det koster nemlig kommunerne 6.000 kr., hver gang en borger bliver indlagt på psykiatrisk afdeling. Dobbeltdiagnose-patienter er ofte svingdørspatienter og kommer derfor hurtigt til at koste kommunerne dyrt. De penge kunne gives bedre ud til at forebygge en del af disse indlæggelser.

Det er i overvejende grad brug af kokain, hash eller amfetamin, som kendetegner området – og i de tilfælde, hvor vi i alkoholbehandlingen møder borgere med dobbeltdiagnoser, skal behandlerne være klar over, at der givetvis også er et hash-misbrug indblandet.

Udredning, udredning, udredning
Det kan ikke gentages ofte nok, at der i al misbrugsbehandling må tages udgangspunkt i et samlet helhedsindtryk af, hvordan misbruget former sig hos den enkelte borger. Der skal foretages en ordentlig udredning, som kommer hele vejen rundt om misbrugsproblemet.

Det kræver indsigt i rusmidlernes virkning og også kendskab til det miljø, hvor den enkelte kommer. Har man ikke det kendskab, kan man med fordel lade borgeren komme til orde med den viden og indsigt, han eller hun har i praksis. Det, jeg ved på hash-området, er blandt andet kommet ved, at jeg har været med brugerne ude i deres eget miljø og lyttet til erfaringerne.